Podpora

Zabezpečenie nepretržitej dostupnosti poskytovaných služieb a systémov je našou prioritou. Nevyhnutnou súčasťou vysokodostupných služieb je ich kvalitný monitoring. Monitoring je automatický, systematický a najmä nepretržitý́ 24/7 proces dohliadania nad dostupnosťou služieb. V prípade výpadku sú administrátori okamžite informovaní pomocou monitorovacieho systému a sú pripravení problém riešiť. Dobre nastavený́ monitoring pomáha odhaliť niektoré problémy ešte skôr, ako sa vôbec vyskytnú

V tejto sekcii stránky nájdete všetko potrebné, ale aj odkazy na manuály a programy k stiahnutiu.

Informovanie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

Prevádzkovateľ: Spravnet s. r. o., Mierová 415/33 Budča
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: +421 902 799 719
Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom

Právny základ: verejný záujem

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín, záznam môže byť archivovaný aj dlhšiu dobu, pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. Práva žiadateľa: • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z

background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape

Na stiahnutie

Programy na spojenie s Vami, všetko zadarmo a bez obmedzení.

product-img